best free magento theme

Skip to Main Content »

Welkom op de webshop van Lenssen Motorsport

Your shopping cart is empty

Voorwaarden

PDF Afdrukken E-mailadres
LENSSEN MOTORSPORT
Leverings- en verkoopvoorwaarden
 

Artikel 1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
Overeenkomsten tussen Lenssen Motorsport en de afnemer, van welke aard
Dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen
Schriftelijk met Lenssen Motorsport overeengekomen te worden.

1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, die 
Een bestelling doet ofwel telefonisch ofwel via onze site, danwel een ieder die met 
Lenssen Motorsport een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie
Lenssen Motorsport een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht,
Alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien Lenssen Motorsport niet steeds de strikte naleving van deze voor-
Waarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toe-
Passing zouden zijn of dat Lenssen Motorsport het recht verliest om in de toe-
Komstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte nalevering van deze voorwaard-
En te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook 
Niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven de overige voorwaarden te verlangen.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart,
Binden Lenssen Motorsport niet, tenzij deze schriftelijk door Lenssen Motorsport
zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Lenssen Motorsport gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook,
Zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten tenzij nadrukkelijk anders is ver-
Meld in de offerte.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig
Mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Lenssen Motorsport slechts bindend indien
Deze schriftelijk bevestigd zijn. De automatische reply bij een bestelling via internet is
Alleen bedoeld om aan te geven dat de order in behandeling is en geld niet als
Schriftelijke bevestiging. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de aange-
Boden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime
Zin, blijven volledig voorbehouden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Lenssen
Motorsport niet tot levering c.q. acceptatie van een order.

2.4 Lenssen Motorsport behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder 
Opgaaf van redenen te weigeren.

2.5 Indien er op de website producten worden aangeboden welke al door de toe-
Leverancier verkeerd geprijsd zijn behoud Lenssen Motorsport zich het recht voor
Om de bestelde artikelen tegen de juiste dan geldende prijs aan te bieden. Voor dat 
Dan tot levering over zal worden gegaan zal Lenssen Motorsport de afnemer
Hiervan in kennis stellen zodat deze order nog eventueel kan annuleren.
 
Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Lenssen Motorsport een opdracht schriftelijk
(dan wel per email, (niet de automatische reply)) heeft bevestigd of nadat Lenssen
Motorsport met de uitvoering van opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging
Wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen
Twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of de omvang geen
Opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging,
Welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden Lenssen Motorsport niet,
Tenzij deze door Lenssen Motorsport schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Lenssen Motorsport is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een
Juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De 
Kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte 
Prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van
Prijswijzigingen en verkeerd geprijsde artikelen. Voor sommige onderdelen die in prijs
Sterk per dag kunnen verschillen gelden de dagprijzen, ook als deze op de website nog
Niet zijn aangepast. Dit wordt dan na een eventuele bestelling zo spoedig mogelijk aan
De afnemer bekendgemaakt.

4.2 Tenzij anders is vermeld en onder voorbehoud van typefouten, zijn onze prijzen:

a. gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende prijzen
b. gebaseerd op levering van ons bedrijf
c. exclusief de kosten voor vervoer, transport en verzekering
d. inclusief  21% BTW

4.3 Ingeval van een verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren voor vervoer
En bezorging zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een
En ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften,
Met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld.

Artikel 5. Reclames

5.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo veel mogelijk doch in
Elk geval de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen dan wel gebreken te 
Controleren. Eventuele beschadigingen en/of foutieve leveranties dienen per omgaande,
Doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na levering aan Lenssen Motorsport te worden gemeld.


5.2 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de termijn als gesteld in 5.1
Konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen
1 week na levering aan Lenssen Motorsport te worden gemeld.

5.3 Na het verstrijken van de termijnen zoals genoemd in 5.1 en 5.2 wordt de afnemer 
Geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Lenssen Motorsport in behandeling genomen.

5.4 Indien en voor zover de reclame door Lenssen Motorsport gegrond wordt geacht, is 
Lenssen Motorsport alleen verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen zonder dat de af-
Nemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten aanzien
Van Lenssen Motorsport.

5.6 Retournering van het geleverde kan slechts na toezegging van Lenssen Motorsport en
Onder door Lenssen Motorsport te bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel mogelijk in originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te retour-
Neren.

Artikel 6. Betaling/Verzuim

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is dient betaling te geschieden door storting 
Of door overmaking op een door Lenssen Motorsport aan te wijzen bank- of girorekening
Voor de aflevering van de goederen plaatsvindt, dan wel door contante betaling voor 
De overdracht der goederen bij aflevering of afhaling.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder
Verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.3 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het resterende bedrag
Zal onmiddellijk opeisbaar zijn in het geval dat:

a. de afnemer enige verplichtingen van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling,
niet of niet tijdig nakomt.

b. Lenssen Motorsport goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming
Te kort zal schieten en hij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen
Een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen 
Na te komen.

c. de afnemer in staat van faillissement verkeert dan wel een verzoek tot surseance van
betaling heeft ingediend.

Artikel 7. Levertijd

7.1 Het tijdstip waarop Lenssen Motorsport de overeengekomen werkzaamheden of leveranties moet hebben voltooid, is vastgesteld in de verwachting, dat na het moment
Van aanvaarding van de opdracht geen verandering plaats zal hebben in de omstandigheden, waaronder Lenssen Motorsport zal presteren.

7.2 Vindt dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,
Plaats, en heeft deze vertraging tot gevolg, dan wordt het tijdstip dan leveringdienovereen-
Komstig verlaat, onverminderd het hierna bepaalde ingeval van overmacht.

7.3 Overschrijding van de levertijd met redelijke termijn zal de afnemer nimmer het recht geven op enige vergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, danwel een
Samenhangende overeenkomst.

7.4 De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijn
Wordt naar de beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht genomen, doch 
Is niet bindend. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honorarium/kosten onverlet.

Artikel 8. Levering

8.1 Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de afnemer. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering aan huis/bedrijf van de afnemer.

8.2 Lenssen Motorsport is gerechtigd om te leveren in gedeeltes (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

8.3 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn aangenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor het risico van de afnemer.

Artikel 9. Transport/Risico

9.1 De wijze van transport wordt, tenzij uitdrukkelijk door de afnemer gewenst, door Lenssen Motorsport bepaald.

9.2 Eventuele wensen van de afnemer aangaande de vorm van transport worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart bereid te zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt voor zijn rekening te nemen.

Artikel 10. Overmacht

Bij intreding van omstandigheden, die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie ontstaat zoals in de vorige zin bedoeld, die langer duurt dan 60 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging kosteloos te beëindigen.

Artikel 11. Garantie

Garantie op alle geleverde onderdelen is alleen volgens de garantiebepalingen van Lenssen Motorsport. Lenssen Motorsport is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een defect onderdeel, zoals huurauto, afsleepkosten enzovoorts. Op alle tuning- of race-onderdelen wordt geen garantie verleend. Lenssen Motorsport sluit alle aansprakelijkheid voor het gebruik van tuning- en race-onderdelen uit. Deze worden voor eigen risico ingebouwd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van de openbare orde en goede trouw is Lenssen Motorsport niet gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder inbegrepen bedrijfsschade danwel aan personen, zowel bij de afnemer als bij derden.

12.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag vaan de betreffende order nooit overstijgen.

12.3 In ieder geval is Lenssen Motorsport niet aansprakelijk voor schade, die is omtstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor her doel waarvoor de afnemer het heeft aangeschaft.

Artikel 13. Ontbinding en Beëindiging

13.1 Lenssen Motorsport kan in de in art. 6.3 genoemde gevallen ontbinding of beëindiging van de overeenkomst inroepen.

13.2 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden, blijven de bepalingen m.b.t. geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 14. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie.

Artikel 15. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissement rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de rechtbank, danwel het arrondissement waaronder Lenssen Motorsport valt, worden voorgelegd.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 17. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Lenssen Motorsport en de afnemer. Voor zover de omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.